Ben Werdmuller: The most inspiring #xoxofest participant of all http://t.co/2MxY2JbEU2

@benwerd goats? GOATS! goat goat goat GOATS GoAtS; goat goats! Goats baby goatchild Goat?